Menu
Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pablo Trans s.r.o

Se sídlem: Na dolinách 1272/41

Praha 4 - Nusle 140 00

Ič:14005719

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese KAPRDODOMU.CZ
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnost

Pablo Trans s.r.o

Se sídlem: Na dolinách 1272/41

Praha 4 - Nusle 140 00

Ič:14005719

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícími a jinou fyzickou či právnická osoba (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávající provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese KAPRDODOMU.CZ (dále jen „webová stránka“),

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež má při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě má ​​přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodloužit změnu nebo doplnit. Tým stanoví, že nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího prokázáno na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupují při změně jejich velikosti povinně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využití uživatelského účtu třetími osobami.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici, ale zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve stejném rozhraní obchodu je informativní charakter a prodávající není povinná uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daní z přidané hodnoty a všech dalších poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v rozhraní obchodu. Tým stanoví, že není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případě, kdy je zboží doručeno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednané zboží vyplňte kupující objednávkový formulář ve formátu rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsob platby kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupují vložené, a to vzhledem k možnosti kupujícího pojištění a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka odeslaná kupujícím prodávajícím kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správnou. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedením v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) pomocí kupujícího o další potvrzení objednávky (např. Písemně nebo telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupující při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislostech se uzavřením kupních smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, tyto tyto náklady se neliší od základních sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající následující způsoby:


v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Název; gopay
bezhotovostně platební kartou

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu takové náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvních výškách. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího platbu či jinou období platby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodní podmínky ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě plateb v hotovosti nebo v případě plateb na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dalšímu příkazu objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před provedením zboží kupující. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytované prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavuje prodávající ohledně plateb provádějících na základě kupní smlouvy kupujícímu daňovému dokladu - fakturu. Prodávající je / není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - faktura vystavuje prodávající kupující po uhrazení cen zboží a zašle její v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinná vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat nyní tržbu u správce daní online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, která podléhá rychlé zkáze, nadále i zboží, které byly po dodání nenávratně smíchány s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebiteli z obalu vycházejí z hygienických důvodů její není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušují jejich původní obal.

5.2. Nejedná se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek nebo jiného případu, kdy nelze odkupovat smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, v případě, že dojde ke koupi smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu provedeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující používat vzorovou formu poskytovanou výrobcem, jen tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kaprdodomu.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navracením zboží prodávajícímu, a to iv případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodní podmínky prodávají peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupující, a to způsobem, jaký je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněno vrátit plnění za předpokladu kupujícího již při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s týmem kupující bude souhlasit a nevzniknout tým kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijato peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněná jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vyměňte kupující za kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytovatel kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupující, pozbývá darovací smlouvu ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího je třeba doručit zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží av případě jakýchkoli závodů toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí na zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tým není dotčen práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadního plnění se dvěma příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má další vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo prokázáním smluvenému vzorku nebo předloze, byl-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží splňuje důležité právní předpisy.

7.3. Projevy-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění konkrétně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněné uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodané zboží, na jeho obal, v provedení připojeno ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedenou dobu, po které lze zboží použít, použít se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po které kupující nemůže vadné zboží mít.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodní podmínky se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží platí při převzetí kupujícím, nebo vyplývá- li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží vědí, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňuje u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydáno prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedená další osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupující bližším, uplatnit kupující právo na opravu u toho , kdo je určen k provedení opravy. S ohledem na případy, kdy je k provedení opravy určeno jinou osobou podle předchozí věty je prodávající povinná přijímat reklamy v jakémkoli provozovně, v níž je přijímat reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně iv sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinná kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnit, co je třeba reklamovat a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklam, včetně potvrzení o provedení opravy a doby trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklam. Tato povinnost se určuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Na jezerce 1460/18 Praha 4 - Nusle 140 00  či elektronickou poštou na adresu info@kaprdodomu.cz

7.8. Kupující pondělí prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu oznámení. Provedenou volbu nelze kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se zobrazí jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodní podmínky, mohou kupující požadovat i dodávku nového zboží bez vad, pokud to není k dispozici v kázání vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze jednoho zboží, může kupovat požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však k tomu, aby vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na odstranění odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměna součástí má kupující iv případě, že je odstranitelné vady, pokud může zboží řádně pokračovat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo aplikuje-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu iv případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží ovládat, provést iv případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že sjednocením nápravy kupující ovlivní vysokou obtíže.

7.10. Další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady mohou upravit reklamní řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázání žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 2 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování spolehlivosti spotřebitelů zajišťuje prodej prostřednictvím elektronických adres info@kaprdodomu.cz Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídla Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícími a kupujícími z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktní místo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněný k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenská kontrola provádí v rámci své působnosti konkrétní živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracování osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plnícího prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlas ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu nebo telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR souvisí se zpracováním osobních údajů kupujících pro účely zasílání obchodních sdělení plnících prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k vytvoření tzv. cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupující může být doručen na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se skládá českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, která mu poskytuje ustanovení právního řádu, od kdy se nedá smlouva odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použije podle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodného pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, kterým smysl se neplatné ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

V Praze dne 03. Prosince 2021
Jednatel společnosti Pablo Trans s.r.o Jiří Veselý